اطلاعیه های مجتمع تجاری بازرگانان

تشکر از مسولان خدمتگزار مردم

بـاتـقـدیـر و تـشـکـر از شـهـردارمـحـتـرم کـازرون جـنـاب آقـای سـرافـراز مـوصـلـی و امـام جــمـعـه شـهـرسـتـان کـازرون ، شـواری اسـلامـی شـهـر کـازرون کـه هـمـکـاری صـمـیـمـانـه ای جـهـت بـه انـجـام رسـیـدن ...