درباره مجتمع بزرگ تجاری بازرگانان کازرون

مجتمع تجاری بزرگ بازرگانان کازرون، با معماری سـنـتـی ، زیـبـا، بـاامـکانـاتـی فـوق الـعـاده و بـا کـارکـرد فـرا مـنـطـقـه ای ایجاد شده است.

ایـن پروژه بـا 110 واحـد تـجـاری در زمـیـنـی بـه مـسـاحـت 22500 مـتـرمـربــع بـا زیـر بـنـای 29500 مـتـر مـربـع در سـمـت جـنـوب شـرقـی شـهـرسـتـان کـازرون ساخته شده است.

بی گمان ساختن محیط زیستی مناسب برای خودودیگرموجودات،کاری سخت ودشواراست،زیراشرایط زیستی درزمین به گونه ای است که به سادگی نمی توان آن راساخت وآبادوعمران نمود.این جاست که همت بلند وانگیزه ای قوی وراسخ می خواهدتاباکاروتلاش بی پایان وخستگی ناپذیرهرچیزی را درمسیر عدالت چنان از نقص به کمال برد که حق هر موجودی به تمام وکمال داده شود.

وقتی درخیابان سلمان فارسی ده هابنک دار فعال هستند که همه انبارهای چند صد متری وچندهزارمتری درجوار خود دارند وکالاهای غدایی وبهداشتی مغازه های سطح شهروشهرستان و حتی برخی شهرهای مجاور را تامین می کنند و ده ها وصدها کامیون کوچک و بزرگ برای خرید وتخلیه و بارگیری کالاها به خیابان مذکور مراجعه می کنند.

چگونه می توان توقع داشت با امرونهی و جریمه و تذکر از توقف های بیجا و تکراری کامیون ها جلو گیری به عمل آورد؟ کامیون برای تخلیه یا بار گیری آمده و سود و درآمد خود را در همین کار جستجو می کند لذا حتی حاضر است به قیمت جریمه شدن به هرشکلی توقف کند تا کارش رواج یابد.

 

مزایای پروژه:

1-         کاهش ترافیک وتسهیل در عبور ومرور مرکز

2-         کاهش آلاینده های صوتی وشیمیایی

3-         افزایش بهداشت محیطی درقسمت مرکزشهر

4-         تسهیل درانجام کارهای بازرگانی

5-         تمرکز فعالیت ها در مرکز مشخص

6-         کاهش تصادف

7-         کاهش جریمه ها

8-         تسهیل برای انجام کارهای بیماران و همراها نشان وحفظ حقوق شهروندی

9-         افزایش رونق اقتصادی شهر